Algemene Verwachtingen IDPKonsulting

1. VERWACHTINGEN VAN TOEPASSING

De hieronder beschreven verwachtingen zijn van toepassing voor alle afzonderlijke overeenkomsten die worden gesloten door Peter Krom van IDPKonsulting (hierna te noemen IDPK).

Op alle overeenkomsten, die zijn afgesloten met IDPK, kunt u het volgende verwachten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

2. WAT KUNT U VERWACHTEN VAN IDPK?

 1. Overeenkomsten die met IDPK worden gesloten leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. IDPK zal haar verplichtingen zodanig nakomen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen verlangd kan worden.
 2. Voor zover IDPK voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie en/of medewerking van de opdrachtgever, is zij van die verplichting ontslagen bij het niet tijdig verstrekken of verlenen ervan.
 3. Als IDPK voor de uitvoering van een met haar gesloten overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, is zij gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als wanneer de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.
 4. Wanneer IDPK door overmacht niet in staat is een training te begeleiden, zal in overleg met de opdrachtgever besproken worden of vervanging mogelijk is, of dat de bijeenkomst verplaatst wordt. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van IDPK.

3. BIJ ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER KUNT U HET VOLGENDE VERWACHTEN

 • Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang is 10% van de prijs verschuldigd;
 • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd;
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd;
 • Uitsluitend voor individuele coaching kunt u verwachten dat: bij annulering tot 5 werkdagen voor de afspraak geen vergoeding verschuldigd is, bij annulering binnen 5 werkdagen de volledige prijs verschuldigd is.

4. VERWACHTINGEN BETREFFENDE BETALINGEN

 1. IDPK verwacht dat u de betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum verricht. Bij niet tijdige betaling kan een verschuldigde vertragingsrente in rekening gebracht worden, gelijk aan de wettelijke rente.
 2. U kunt verwachten dat teveel betaalde bedragen door IDPK binnen 30 dagen na vaststelling zullen worden teruggestort.

5. VERWACHTEN OMTRENT DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. IDPK en eventueel door haar ingehuurde derden, zijn niet aansprakelijk voor aan haar en/of aan door haar ingehuurde derden toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van IDPK en eventueel door hem/haar ingehuurde derden mag u verwachten dat aansprakelijkheid alleen mogelijk is indien sprake is van opzet of grove schuld door IDPK en eventueel door haar ingehuurde derden. U kunt verwachten dat wanneer IDPK gehouden is eventuele schade te vergoeden, deze vergoeding beperkt is tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.
 2. Voor zover sport en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van een met IDPK gesloten overeenkomst, verwacht IDPK dat de deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf beoordelen of het voor hen fysiek verantwoord is aan een dergelijke activiteit mee te doen.

6. AUTEURSRECHT

 1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van IDPK. U kunt verwachten dat openbaarmaking alleen dan kan geschieden na verkregen toestemming van IDPK. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door de IDPK uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij IDPK, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 2. Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van IDPK, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij IDPK, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U kunt verwachten dat IDPK de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis ook voor andere doeleinden kan gebruiken. U mag verwachten dat geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. VETROUWELIJKHEID

U kunt van IDPK verwachten dat zij de aan haar verstrekte gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal behandelen. Gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden, noch mondeling besproken. Persoonlijke gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard. Twee jaar na beëindigen van een relatie of overeenkomst worden alle schriftelijke stukken die daarop betrekking hebben vernietigd.

 

Beilen, 1 mei 2020

Contact Opnemen

Klaar om samen op ontdekkingsreis te gaan? Laten we kennismaken.