Privacy Verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door ons, IDP Konsulting. Onze gegevens staan op onze website www.idpkonsulting.nl.

IDP Konsulting is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Binnen IDP Konsulting is Peter Krom de enige die met uw gegevens omgaat en deze verwerkt. Er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan, kunnen inzien of verwerken. Als ik anderen (tijdelijk) betrekken op activiteiten met toegang tot deze gegevens, sluit ik een verwerkersovereenkomst met hen. IDP Konsulting verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt bij aanmelding via onze website, of per email, of telefoon en/of app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader als ik daarmee mijn dienstverlening naar U menen te kunnen verbeteren (Linkedin, Facebook, Twitter).

Persoonsgegevens

IDP Konsulting verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geslacht;
 • Foto, indien u bijvoorbeeld op uw Linkedin profiel of WhatsApp of elders op het internet een foto hebt staan, dan is het mogelijk dat die automatisch meegenomen wordt binnen ons realtiebeheersysteem, dat zich conformeert aan AVG;
 • Gespreksverslagen.

Doeleinden

IDP Konsulting verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte coaching en dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen (nog niet voorgekomen);
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen (nog niet voorgekomen);
 • Het voeren van geschillen (nog niet voorgekomen);
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie op de website, alleen met aparte toestemming van uzelf.

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan mijn overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2020. IDP Konsulting kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat IDP Konsulting hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening aan U;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • De continue verbetering van mijn diensten;
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden: verwerking

In het kader van mijn dienstverlening kan IDP Konsulting persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier genoemde derden. IDP Konsulting kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden: PatrickKoertsDesign (website , voor nieuwsbrieven met uw toestemming, en u heeft zelf altijd toegang tot die gegevens om ze te verwijderen). Bij al deze derden zijn uw gegevens door minimaal één goed gekozen sterk password beschermd, wat zelf weer achter een code binnen onze wachtwoord-beveiligingsapp ‘Dashlane’ is beschermd. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer IDP Konsulting aan een wettelijke verplichting moet voldoen. IDP Konsulting zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming).

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op Dropbox, MailChimp, FreeAgent en Capsule CRM, en in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: zij hebben mij verklaard dat zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn. De recentere en strengere GDPR General Data Protection Regulation is vaak door hen ook al ondertekend en in werking gezet.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Dropbox, Twitter of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich dienen te houden aan de Europese privacyregelgeving, en hebben vaak ook al een GDPR General Data Protection Regulation gecertificeerde medewerker en een proces op gang om ook aan GDPR regels te voldoen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

IDP Konsulting zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat IDP Konsulting zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft IDP Konsulting passende beveiligingsmaatregelen genomen: ik zijn zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één password beveiligd alleen door IDP Konsulting. Bij eventuele tijdelijke inschakeling van derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Profilering

Ik maak geen gedragsanalyses van de informatie die ik over u verzamel.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen op onze websites.

Uw rechten

U heeft het recht om IDP Konsulting een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u IDP Konsulting verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar IDP Konsulting, op het adres op de website www.idpkonsulting.nl  of aan info@idpkonsulting.nl.

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door IDP Konsulting laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Contact Opnemen

Klaar om samen op ontdekkingsreis te gaan? Laten we kennismaken.